ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อมเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในพระอุปถัมภ์ของ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อตรวจสอบพบว่ามีรายชื่อแล้ว ผู้ปกครองกรุณาติดต่อที่ห้องสำนักงาน ลงชื่อรับทราบข้อมูลยืนยันสิทธิ์ เพื่อดำเนินการลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าธรรมเนียมเตรียมความพร้อม และมอบตัวนักเรียน ภายในวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

*** ทั้งนี้หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

CCI05022562CCI05022562_0001CCI05022562_0002CCI05022562_0003CCI05022562_0004CCI05022562_0005CCI05022562_0006

ประกาศเรื่อง การประเมินความพ้อมนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

โลโก้โรงเรียน

 

ประกาศเรื่อง การประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

ทางโรงเรียนดำเนินการประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 256  ตามปกติ

ผู้ปกครองกรุณาพาน้อง ๆ มาในวัน เวลา ที่ระบุในชุดสมัครค่ะ

ขอบคุณค่ะ