การแสดงหุ่น (DM286 ARTS OF PUPPETRY) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มาแสดงละคอนหุ่นเรื่อง “หนูส้มจิ๊ดกับแผ่นสนุก”