หลักสูตรก่อนประถมศึกษา

หลักสูตรก่อนประถมศึกษา

หลักสูตรก่อนประถมศึกษา สำหรับนักเรียนอายุ 3 – 6 ปี เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้กับนักเรียน โดยผ่านทางการทำกิจกรรมประจำวันที่เหมาะสมกับวัยทั้ง 6 ประเภทคือ กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และ เห็นคุณค่าของการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน มีพัฒนาการครบทุกด้านสอดคล้องกับความแตกต่างของนักเรียนแต่ ละคน ตลอดจนได้รับการอบรมให้เป็นนักเรียนที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม

เนื้อหาหลักสูตร
ที่นำมาใช้ในการจัดทำแผนกกิจกรรม ได้จัดทำแผนการจัดประสบการณ์สำหรับนักเรียนก่อนประถมวัย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนกำหนดซึ่งกำหนดไว้ 2 ลักษณะ คือ ด้านประสบการณ์สำคัญ เช่น การใช้ภาษา การเรียนรู้สังคม จำนวน เป็นต้น และด้านแนวคิด เช่น ตัวเรา ครอบครัว โรงเรียนของฉัน เป็นต้น

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร แยกออกเป็น 2 ประการคือ


ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์

- มีสุขภาพดี เจริญเติบโตตามวัย มีสุขอนามัยและพฤติกรรมที่เหมาะสม
- ใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
- ร่าเริง แจ่มใส มีความสุข และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
- มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ
- ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับสภาพและวัย
- อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมในท้องถิ่น และความเป็นไทย
- ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
- มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
- มีจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์