กำหนดการรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในพระอุปถัมภ์ของ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ   เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา   กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

เป็นสถานศึกษาชั้นนำที่นักเรียนได้รับประสบการณ์

การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

มีความเป็นไทยควบคู่ความเป็นสากล

รับสมัครนักเรียน  ปีการศึกษา 2557