การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                          ในพระอุปถัมภ์ของ                                  

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

………………………………

          โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์ และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ ประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และการประเมินคุณภาพภายใน

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖

 

( นางธิติมา  บุญมี )

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖

แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ

 

ตัวบ่งชี้พฤติกรรม

น้ำหนัก (คะแนน)

ตัวบ่งชี้

รวม

๑.  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน                                                                                      ๒๐      

มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

๑.๑  มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย

๑.๕

๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน

๑.๕

๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ

๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง

๒.๒ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก

๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย

๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ

มาตรฐานที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์

๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน

๓.๓ เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้

๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย

๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

 

 

 

ตัวบ่งชี้พฤติกรรม

น้ำหนัก (คะแนน)

ตัวบ่งชี้

รวม

๒.  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา                                                                                 ๖๕                                      

มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

๕๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์

๒๐

๕.๒ ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยแลสามารถ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก

๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก

๕.๕ ครูใช้เครื่องมือวัด และประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง

๕.๙ ครูมีวุฒิ และความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย

๕.๑๐ ครูจัดทำสารนิเทศ และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเด็ก

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา และหลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัย

๒๐

๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ

      การวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

๖.๖ ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

 

มาตรฐานที่ ๗  แนวการจัดการศึกษา

๗.๑  มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒๐

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วม และแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น

มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๘.๑ กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

๘.๒ จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม

      มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๘.๓ จัดระบบสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ

๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

      สถานศึกษา

๐.๕

๘.๕ นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

      ต่อเนื่อง

๐.๕

๘.๖ จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

๓.  มาตรฐานที่ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                                                                                    ๕     

มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก และบุคลากรในสถานศึกษา

๒.๕

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

๒.๕

๔.  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา                                                                                          ๕         

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์
และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

๑๐.๒ ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

๕.  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม                                                                                                    ๕              

มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

๑๑.๒  ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

 

ประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จ

ของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้  เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

 

ระดับการศึกษา ปฐมวัย

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมายความสำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๖
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
๑.๑ มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเด็กร้อยละ ๙๕  ได้ระดับดีขึ้นไป
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัยเด็กร้อยละ ๙๖ ได้ระดับดีขึ้นไป
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเด็กร้อยละ ๙๖ ได้ระดับดีขึ้นไป
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติดเด็กร้อยละ ๙๖ ได้ระดับดีขึ้นไป
มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองเด็กร้อยละ ๙๗  ได้ระดับดีขึ้นไป
๒.๒ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกเด็กร้อยละ ๙๗ ได้ระดับดีขึ้นไป
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัยเด็กร้อยละ ๙๖ ได้ระดับดีขึ้นไป
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติเด็กร้อยละ ๙๖  ได้ระดับดีขึ้นไป
มาตรฐานที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์เด็กร้อยละ ๙๕ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปันเด็กร้อยละ ๙๖  ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๓.๓ เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เด็กร้อยละ ๙๗ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือเด็กร้อยละ ๙๗ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้เด็กร้อยละ ๙๗ ได้ระดับดีขึ้นไป
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้เด็กร้อยละ ๙๗ ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมายความสำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๖
๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัยเด็กร้อยละ ๙๘ได้ระดับดีขึ้นไป
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เด็กร้อยละ  ๙๖ ได้ระดับดีขึ้นไป
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เด็กร้อยละ ๙๙  ได้ระดับดีขึ้นไป
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป
๕.๒ ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลครูร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป
๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกครูร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป
๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะ สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กครูร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป
๕.๕ ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครองครูร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป
๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป
๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมในเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาครูร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครองครูร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัยครูร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป
๕.๑๐ ครูจัดทำสารนิเทศและนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเด็กครูร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา และหลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัย

ได้ระดับคุณภาพ ๕
๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ระดับคุณภาพ ๕

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ

     การวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

ได้ระดับคุณภาพ ๕

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา

     คุณภาพสถานศึกษา

ได้ระดับคุณภาพ ๕
๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพได้ระดับคุณภาพ ๕

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมายความสำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๖
๖.๖ ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
ได้ระดับคุณภาพ ๕
๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยได้ระดับคุณภาพ ๕
มาตรฐานที่ ๗  แนวการจัดการศึกษา
๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ระดับคุณภาพ ๕
๗.๒ มีระบบ และกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัยได้ระดับคุณภาพ ๕
๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยได้ระดับคุณภาพ ๕
๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่นได้ระดับคุณภาพ ๕
๗.๕ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านได้ระดับคุณภาพ ๕
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๘.๑ กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

ได้ระดับคุณภาพ ๕

๘.๒ จัดทำ และดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ได้ระดับคุณภาพ ๕

๘.๓ จัดระบบสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ

ได้ระดับคุณภาพ ๕

๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตาม

      มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ได้ระดับคุณภาพ ๕

๘.๕ นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา

      คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ได้ระดับคุณภาพ ๕
๘.๖ จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในได้ระดับคุณภาพ ๕
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก และบุคลากรในสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ๕
๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ระดับคุณภาพ ๕
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์
และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ได้ระดับคุณภาพ ๕

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมายความสำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๖
๑๐.๒ ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ๕
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยได้ระดับคุณภาพ ๕
๑๑.๒  ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยได้ระดับคุณภาพ ๕