ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)”

โลโก้โรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในพระอุปถัมภ์ของ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

…ขอเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ” ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ” เพื่อทูลเก้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. – 11.00 น. ณ บริเวณโรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเหตุ : ผู้ปกครองกรุณานำกรรไกรมาด้วยนะคะ

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ทีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในพระอุปถัมภ์ของ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อตรวจสอบพบว่ามีรายชื่อแล้ว ผู้ปกครองกรุณาติดต่อที่ห้องสำนักงาน ลงชื่อรับทราบข้อมูลยืนยันสิทธิ์เพื่อดำเนินการลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าธรรมเนียมเตรียมความพร้อม และมอบตัวนักเรียน ภายในวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

*** ทั้งนี้หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

อ่านเพิ่มเติม