โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

—>จำน่ายใบสมัคร (จำหน่ายในวันเวลาราชการค่ะ)
ปีการศึกษา 2561 รับนักเรียนที่เกิด 17 พ.ค. 57 – 16 พ.ค. 58 ค่ะ
18 ธันวาคม 2560 – 12 มกราคม 2561

—>รับสมัคร / ประเมินความพร้อม
24 – 28 มกราคม 2561

—>ประกาศผล
6 กุมภาพันธ์ 2561

—>มอบตัว
7 – 9 กุมภาพันธ์ 2561

—>เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
23 เมษายน 2561 – 11 พฤษภาคม 2561

—>เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
22 พฤษภาคม 2561

—> หมายเหตุ : เปิดรั้วอบ.มธ.ให้ผู้ปกครองเข้าชมโรงเรียน

ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 11.15 น. ค่ะ