โรงเรียนของเรา

 

 

ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ตั้งอยู่เลขที่ 99  หมู่ 18  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  มีพื้นที่  4 ไร่99 ตารางวา  ด้านหน้าโรงเรียนจรดถนนยูงทอง ทางเข้ามหาวิทยาลัยด้านประตูพหล 1 ผ่านสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ด้านขวาจรด บริเวณอาคารอินเตอร์โซนของมหาวิทยาลัย และด้านซ้ายจรดบริเวณโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ (สังกัด สพฐ.)

ประวัติโรงเรียน

เมื่อปี พ.ศ. 2529  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์เด็กเล็กขึ้นภายในมหาวิทยาลัยศูนย์รังสิต เพื่อช่วยดูแลเด็กเล็กวัยก่อนเข้าเรียนชั้นอนุบาล ซึ่งเป็นบุตรหลานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิต

ปี พ.ศ. 2540  มีการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 ณ บริเวณอาคารที่ตั้งศูนย์เด็กเล็ก จึงย้ายศูนย์เด็กเล็กจากอาคารเดิมไปอยู่ที่หอพักหญิง 5

ปี พ.ศ. 2543  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยอธิการบดีขณะนั้นคือ ศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อที่จะบริการรับบุตรหลานของอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปเข้าเรียน พร้อมทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา   กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นองค์อุปถัมภ์   โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนตั้งแต่วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2543และในวันที่ 22 พฤษภาคม 2544  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นองค์ประธาน ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2545 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จทรงเปิดโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ

 

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ในพระอุปถัมภ์ของ  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   มีอุดมการณ์ที่สำคัญของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ที่ใฝ่รู้  มีความพร้อมที่เหมาะสมกับวัย  และเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม  สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  เป็นเด็กที่ดีของครูอาจารย์  อีกทั้งเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ในพระอุปถัมภ์ของ  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  เป็นสถานศึกษาชั้นนำที่นักเรียนได้รับประสบการณ์ การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล

 

ปรัชญาของโรงเรียน    “  เตรียมความพร้อม   เพื่อความรู้   คู่คุณธรรม ”

 

เตรียมความพร้อม : พัฒนาเด็กแต่ละคนตามศักยภาพอย่างเหมาะสมทั้ง  4  ด้าน

เพื่อความรู้ : เด็กๆ มีความสุขกับการเรียนรู้ด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้เด็กมีนิสัย ใฝ่เรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

คู่คุณธรรม : เด็กๆ ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ร่าเริงแจ่มใส     มีวินัย     กล้าแสดงออก

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนสะอาด     มีบรรยากาศการเรียนรู้     เชิดชูคุณธรรม

 

ตราสัญลักษณ์

 

สีประจำโรงเรียน        สีเหลือง- สีแดง

อักษรย่อของโรงเรียน    อบ.มธ.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน     หางนกยูงหรือ “ยูงทอง”