แหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ได้แก่ หอพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา  ลานพญานาค  ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แปลงนาสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   และคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แหล่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  ที่อยู่ใกล้กับโรงเรียน ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  (สวทช.) บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

 

 

         

 

 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

 

ห้องสมุด

แหล่งเสริมความรู้ด้วยหนังสือสร้างสรรค์ประกอบด้วยหนังสือนานาชนิดเกร็ดความรู้ที่ครอบคลุมบรรยากาศอบอุ่นเป็นมิตรพร้อมสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 

         

 

 

 

ห้องวิทยาศาสตร์ / ห้องศิลปะ

 

 

 

ห้อง Kid ‘s Center

 

 

 

 

ห้องคอมพิวเตอร์

เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมืออันทันสมัยเหมาะแก่การ  เรียนรู้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเรียนรู้โลกกว้างผ่านสื่อการสอน

  

สนามเด็กเล่น

โลกกว้างแห่งการเรียนรู้ผ่านการเล่นฝึกฝนกล้ามเนื้อส่วนต่างๆเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ ของเด็กและสร้างโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้การควบคุมตนเอง  ส่งเสริมการมีสุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรง มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น

 

 

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน