หลักสูตรและแนวการสอน

 

หลักสูตรและแนวการสอน

 

จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546  เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แห่งการเรียนรู้และเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างมีความสุข  ผสมผสานนวัตกรรมการเรียนรู้โดย

+ การใช้สมองเป็นฐาน  (Brain  Based  Learning)

+ การพัฒนาพหุปัญญา  (Multiple  Intelligences)

+ การสอนแบบโครงการ  (Project  Approach) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ นาฏศิลป์  วิทยาศาสตร์  ศิลปะ  และว่ายน้ำ นอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เข้าร่วม  “โครงการวิจัยและพัฒนา”  วิถีธรรมวิถีไทยของ “ศูนย์คุณธรรม”   และเป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  สวทช. โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสอนแบบ “โครงงาน”  (Project Approach) ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

4

 

 

3

2

 

1

 

 

หลักสูตร Intensive English

 Program (IEP)

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ Intensive English Program (IEP) นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติเจ้าของภาษา สัปดาห์ 3 คาบเรียน โดยเน้นด้านการปฏิสัมพันธ์ โต้ตอบกับครูผู้สอน ฝึกทักษะการฟัง การพูด และเพิ่มเติมทักษะการอ่าน การออกเสียงให้สอดคล้องกับตัวอักษร (Phonics)

 

20004_860397700675030_7431256970983218187_n 10422557_860398000675000_6448416823075036166_n

11709567_860397604008373_8219953373956167161_n 11062540_858813820833418_810695345550388609_n

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้ครอบคลุมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยเด็กจะบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กำหนดเป็นจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ดังนี้

1. ร่างกายเจริญเติบโต “ตาม” วัย และมีสุขนิสัยที่ดี

2. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข

4. มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม

5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย

6. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย

7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและความเป็นไทย

8. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม                              ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

9. ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับวัย

10. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

12. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้

 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้เด็กบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นโรงเรียน  กำหนดกิจกรรมให้เด็กๆได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงด้วยตนเองดังนี้

 

1. กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
เป็นกิจกรรมที่เน้นพัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆอย่างอิสระตามจังหวะของเพลง เครื่องเคาะจังหวะหรืออุปกรณ์ต่างๆส่งเสริมการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ – จิตใจสังคม  และสติปัญญา

 

  

 

 

2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
เป็นกิจกรรมกลุ่ม เปิดโอกาสให้เด็กมีโอกาสฟัง พูดฝึกทักษะการคิด ทำให้เด็กได้เรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง การปฏิบัติจริงโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การคิดและ  การแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

 

6

 

 

 

3. กิจกรรมสร้างสรรค์
เป็นกิจกรรมส่งเสริมการคิดผ่านงานศิลปะ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม เช่นวาดภาพด้วยสีเทียน สีน้ำ ตัดปะ ปั้นดินน้ำมันฯลฯเด็กสามารถเลือกกิจกรรมอย่างอิสระตามความสนใจ  และความต้องการของตน ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดจินตนาการและสร้างสรรค์

 

 

 

 

4.กิจกรรมเสรี (เล่นตามมุม)
เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กเล่นภายในห้องเรียนโดยจัดเป็นมุมกิจกรรมต่างๆ ที่มีสื่อ/อุปกรณ์อย่างหลากหลาย ทั้งของจริง และ ของจำลองให้เด็กได้เลือกเล่นอย่างอิสระตามความสนใจได้แก่ มุมบล็อก มุมบ้าน มุมหนังสือมุมสัมผัสมุมศิลปะ

 

  

 

5. กิจกรรมกลางแจ้ง
เป็นกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาร่างกายและกล้ามเนื้อจากการเล่น ภายนอกห้องเรียน ได้แก่ การวิ่ง การรับ-ส่งลูกบอล การว่ายน้ำ การเล่นเครื่องเล่นสนาม การเล่นน้ำเล่นทราย การละเล่นไทย การออกกำลังกายอื่นๆทั้งนี้จะได้ฝึกเด็กให้รู้จักการ เป็นผู้นำ ผู้ตาม และรู้จักการปฏิบัติตามคำสั่ง  หรือข้อตกลง  ซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากการเล่นอย่างอิสระ

 

  

 

6.เกมการศึกษา
เป็นกิจกรรมการเล่นที่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการแบ่งปันรอคอยการปฏิบัติตามข้อตกลง และยังเป็นการฝึกสังเกต จำแนกเปรียบเทียบพัฒนากระบวนการคิด และเกิดความคิดรวบยอด เช่น เกมจับคู่ เกมโดมิโนเกมเรียงลำดับ เป็นต้นกิจกรรมทั้ง6 กิจกรรมจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาการคิดแก้ปัญหาส่งเสริมให้นักเรียนเลือกและตัดสินใจในการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างมีความสุข ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้มีทักษะการแก้ปัญหา คิดเป็น ทำเป็น มีความรัก ความภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่นเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม