วิจัยในชั้นเรียนและ SAR

 

โลโก้โรงเรียน

วิจัยในชั้นเรียน ปี 2555

วิจัยในชั้นเรียน ปี 2556

วิจัยในชั้นเรียน ปี 2557

สารสนเทศปี 2555

ปกรายงานประจำปีของสถานศึกษา คำนำ 55

ตอนที่ ๑ SAR 55

ตอนที่ ๒ SAR 55

ตอนที่ ๓ SAR 55

ตอนที่ ๔ SAR 55

สารสนเทศปี 2556

ปกรายงานประจำปีของสถานศึกษา คำนำ 56

 ตอนที่ 1 SAR 56

ตอนที่ 2 SAR 56

ตอนที่ 3 SAR 56

ตอนที่ 4 SAR 56

สารสนเทศปี 2557

ปก-คำนำ-รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

บทที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

บทที่ ๒ แผนปฎิบัติการประจำปี

บทที่ ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพ

บทที่ ๔ สรุปผลการพัฒนา

สารสนเทศปี 2558

ปก-คำนำ-รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

บทที่-๑-ข้อมูลพื้นฐาน-1-2

บทที่-๒-แผนปฎิบัติการประจำปี-1

บทที่-๓-ผลการพัฒนาคุณภาพ-2

บทที่-๔-สรุปผลการพัฒนา-1

สวสด