ลักษณะการดำเนินงานของโรงเรียน

 

 โลโก้โรงเรียน

icon_starลักษณะการดำเนินงานของโรงเรียน

1.   เป็นสถานที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนปฐมวัย อายุ  3 – 6 ปี

2.   เป็นสถานที่สำหรับการศึกษา  สังเกต  ทดลองและวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย สำหรับนิสิตนักศึกษา  ครู  อาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันต่างๆ

 

 

icon_starจำนวนห้องเรียนของแต่ละระดับชั้น

ระดับชั้นอนุบาล  1                            จำนวน    5  ห้องเรียน

ระดับชั้นอนุบาล  2                            จำนวน    5  ห้องเรียน

ระดับชั้นอนุบาล  3                            จำนวน    5  ห้องเรียน

 

icon_starจำนวนนักเรียนแต่ละห้องเรียนนักเรียน  25  คน ต่อ ครู  2  คน

โรงเรียนกำหนดให้มีจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องเรียนไม่เกิน  30  คน โดยมี ครูผู้สอน  1  คน และครูช่วยสอน  1  คน  เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่านักเรียนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง

 

54010_485382