ระเบียบการ

 

 ระเบียบการ

 

ข้อมูลพิเศษของโรงเรียน

♦ เปิดจำหน่ายใบสมัคร เดือนมกราคมของทุกปี

♦ จำนวนนักเรียน 25 คน,/ครู 1 คน,ผู้ช่วยครู 1 คน

♦ ห้องเรียนปรับอากาศ มีห้องน้ำในห้องเรียน

♦ บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย

♦ บุตรข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกค่าธรรมเนียมการเรียนได้

♦ บุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนลดค่าธรรมเนียมการเรียน

♦ จัดบริการตรวจสุขภาพฟันและร่างกายประจำปี

♦ ประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ระเบียบการ :


1.การรับนักเรียน

1.1  รับเฉพาะนักเรียนไป – กลับ

1.2  รับนักเรียน  ชาย – หญิง ตั้งแต่  อายุ 3 – 5 ขวบ

1.3  แบ่งชั้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

-  ชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ปีขึ้นไป (ในเดือนพฤษภาคม)

-  ชั้นอนุบาล 2 อายุ 4 ปีขึ้นไป (ในเดือนพฤษภาคม)

-  ชั้นอนุบาล 3 อายุ 5 ปีขึ้นไป (ในเดือนพฤษภาคม)

-  หรือพิจารณาตามพัฒนาการของเด็ก

 

2. การรับสมัคร

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ในวันและเวลาราชการ

 

3.กำหนดให้มี  2ภาคเรียนต่อปีการศึกษา

ภาคต้น :  กลางเดือนพฤษภาคม ถึง ต้นเดือนตุลาคม

ภาคปลาย : ต้นเดือนพฤศจิกายน ถึง ต้นเดือนมีนาคม

 

4. เวลาเรียน  08.30น. – 15.30 น.

 

5. วันหยุด

5.1 หยุดประจำสัปดาห์(เสาร์และอาทิตย์)

5.2  หยุดตามวันหยุดราชการ

5.3  หยุดประจำภาค

5.4  หยุดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

 

6. การรายงานพัฒนาการนักเรียน

โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมารับสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนเพื่อรับทราบพัฒนาการและร่วมมือกันพัฒนานักเรียน