ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในพระอุปถัมภ์ของ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อตรวจสอบพบว่ามีรายชื่อแล้ว ผู้ปกครองกรุณาติดต่อที่ห้องสำนักงาน   ลงชื่อรับทราบข้อมูลยืนยันสิทธิ์    เพื่อดำเนินการลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าธรรมเนียมเตรียมความพร้อม และมอบตัวนักเรียน  ภายในวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  (ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

*** ทั้งนี้หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

CCI05022561

CCI05022561_0001CCI05022561_0002CCI05022561_0003CCI05022561_0004CCI05022561_0005นักเรียนสมัครใหม่ อ2 - อ3