ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ทีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ทีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในพระอุปถัมภ์ของ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อตรวจสอบพบว่ามีรายชื่อแล้ว ผู้ปกครองกรุณาติดต่อที่ห้องสำนักงาน ลงชื่อรับทราบข้อมูลยืนยันสิทธิ์เพื่อดำเนินการลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าธรรมเนียมเตรียมความพร้อม และมอบตัวนักเรียน ภายในวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

*** ทั้งนี้หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

CCI06022560 CCI06022560_0001 CCI06022560_0002 CCI06022560_0003 CCI06022560_0004 CCI06022560_0005 CCI06022560_0006 CCI06022560_0007