บุคลากรประจำโรงเรียน

icon_starบุคลากรประจำโรงเรียน

ผู้บริหาร

ตำแหน่ง
ชื่อ
ผู้รับใบอนุญาต

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

ผู้จัดการโรงเรียน

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต

ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

นางธิติมา   บุญมี

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและ

กิจกรรมพิเศษ

นางวรินธร  สีทา

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวจารุวรรณ์ เหยิบไธสงค์

ครูผู้สอน

WEN_1005

นางสาวสุพรรณษา ฉายสุริยะ

ครผู้สอน

นางสาวนิสา บุญทวี

ครูผู้สอน

นางดวงชีวัน พิกุล

ครูผู้สอน

นางสาววัลลภา สาดแฟง

ครูผู้สอน

นางสาวดาวพระศุกร์ บู่ทอง

ครูผู้สอน

นางสุปราณี สนธิพงศ์

ครูผู้สอน

นางสาวอรวรรณ ธุวะเสน

ครูผู้สอน

นางสาวศิริวรรณ จีกระจันทร์

ครูผู้สอน

BEN_2379

นางสาวสุพัตรา ทาซ้าย

ครูผู้สอน

นางมาลิษา เต๊ะอั้น

ครูผู้สอน

นางสาวอภิสรา วงษ์สูงเนิน

ครูผู้สอน

นางสาวลัดดา อุดมพันธ์

ครูผู้สอน

DSC_2396

นางชมพูนุช   ประจำทอง

ครูผู้สอน

WEN_1512
นางสาวลักขณา กระสมศักดิ์

ครูผู้สอน


นางสาววราภรณ์  สกุลรัมย์
ครูผู้สอน

นางสาวพรวิภา เทพเทียน

ครูสอนนาฏศิลป์

นางสาวพรรณทิพย์ วิทย์เศษสิงห์

ครูสอนศิลปะ

ครูดิว

นางสาวนันทิพร โพธิ์สิริกุลวงศ์

ครูสอนว่ายน้ำ 

BEN_2759นางสาวมณฑิรา  ขำชวด

ครูผู้สอน

BEN_8438

นางสาวจรรยา  กงใชยา

ครูผู้สอน

บูมนางสาวพรพิรุฬห์   อภิวิชาญาณ

ผู้ช่วยครู

นางนพพร ราชแสง

ผู้ช่วยครู

นางสาวเกษร อ่อนสอาด

ผู้ช่วยครู

นางศิรวณี  จุ้ยแตง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกำไร นราเลิศ

ผู้ช่วยครู

 

นางสาวอารีย์ พิกุล

 ผู้ช่วยครู

 

นางวันดี ขวัญบาง

      ผู้ช่วยครู

 

 

BEN_2764

นางรัฐกานต์ รู้รักตน

ผู้ช่วยครู

 

นางจุฑามาศ นิตินันท์

ผู้ช่วยครู

 

นางวรรณา พงษ์เสือ

ผู้ช่วยครู

 

นางนิภาพร ลุนโน

ผู้ช่วยครู

 

 

 

 

BEN_8446

นางมนทกานต์ ฉัตรแก้ว

ผู้ช่วยครู

 

BEN_2383

นางสุพัตรา  อินธูป

ผู้ช่วยครู 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ธรุการ การเงิน บริหารงานทั่วไป

นางสาวชนาภา แก้วพุฒ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางปิยะมาศ ดวงตาวงษ์

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสุทัศสา  สุขีวงศ์

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวดรัณภพ ปานผลานนท์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

เจ้าหน้าที่

BEN_8542

นายสุเทพ พูลเขตร์กิจ

นักการ

นางนันทวัน โสนนอก

นักการ

WEN_1062

นายวัชร อุดร

ช่างเทคนิค

นางพานทอง กลีบเนตร

นักการ