Knowledge Management

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)


    การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมความรู้ที่อยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวตนหรือเอกสารมาพัฒนาความรู้ และมีการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ อย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ พัฒนางานด้วยกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพ พัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมความรู้

     การจัดการความรู้ส่งผลต่อโรงเรียนอย่างไร

     การจัดการความรู้ส่งผลต่อโรงเรียนดังนี้
          • เป็นการนำทางสู่การสร้างนวัตกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
          • เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practices
          • กระตุ้นผู้บริหารโรงเรียน และครูให้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
          • เพิ่มศักยภาพในการ เพิ่มคุณภาพ ของโรงเรียน
          • เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
          • สามารถนำความรู้ที่มีอยู่ทั้งในและนอกโรงเรียนมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ เห็นความสำคัญในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงได้จัดโครงการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขึ้น ในหัวข้อ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของครูปฐมวัย เมื่อภาคเรียนที่ 2/2554

 

 

การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน Knowledge Vision

 

  

  

 

 

 

 

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Sharing

 

  

  

  

  

  

  

  

11062036_860387160676084_7995859693807676498_n 11659444_860386870676113_6238487350966824242_n 11666057_860387010676099_3403555108230940125_n

11210437_860386767342790_3468889270098711146_n 11215154_860386967342770_6415677638016643518_n 11222813_860387234009410_5489348951866005184_n 11071807_860386770676123_7971776766235404455_n 11403168_860386917342775_6751142831982501597_n 11403306_860386774009456_3203310508866527132_n 11540831_860386694009464_8932540300720045219_n 11540831_860386857342781_9116172236606939803_n 11659439_860387150676085_8762829222918617740_n 11665523_860387030676097_7184951179369728730_n 11665523_860387297342737_272043451725189609_n 11692620_860386690676131_4876449095101562292_n 11693851_860387230676077_2741864268048922672_n 11703209_860386854009448_2997219439374320885_n 11707633_860386637342803_7360104378789534731_n

 

คลังความรู้ (Knowledge Assets)

การจัดห้องศิลปะสร้างสรรค์ / จัดแสดงผลงานศิลปะของครู

  

  

  

  

  

 

 

ผลงานที่ปรากฏ