คณะกรรมการบริหาร

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง โดยการกำกับดูแลและสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่อธิการบดีแต่งตั้งตามตราสารจัดตั้งโรงเรียนทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการโรงเรียน

 

 

ตำแหน่ง
ชื่อ
ที่ปรึกษา

นายมานิจ  สุขสมจิตร

ที่ปรึกษา

8ab55f177eda010621659c3d3c8e1487

รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี

ประธานกรรมการ

ศ.ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์

รองประธานกรรมการ

7

รศ.ดร.วีรยา ฉิมอ้อย

กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ดร. ธัญรัศม์  นิธิกุลธีระภัทร์

ดร. ธัญรัศม์  นิธิกุลธีระภัทร์

กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

k01

นางปรางทิพย์  ทวีพาณิชย์

กรรมการ(ผู้จัดการโรงเรียน)

รศ.ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

รศ.ดร. พิพัฒน์ สมภาร

กรรมการผู้แทนครู

นางสาวจารุวรรณ์ เหยิบไธสงค์

กรรมการและเลขานุการ

นางธิติมา  บุญมี

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

นางวรินธร สีทา