ข้อมูลพิเศษของโรงเรียน

+ เปิดจำหน่ายใบสมัคร  เดือนธัวาคมของทุกปี

+ จำนวนนักเรียน  30  คน / ครู  1  คน, ผู้ช่วยครู  1  คน

+ ห้องเรียนปรับอากาศ  มีห้องน้ำในห้องเรียน

+ บริเวณโรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  ปลอดภัย

+ มียามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.  

+ ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน 52 ตัว

+ ผู้ปกครองสามารถมองเห็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้จากกล้องวงจรปิด

+ นักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 สามารถศึกษาต่อชั้น ป.1 โรงเรียนศึกษาธรรมศาสตร์จำนวน 1 ห้องเรียน

+ บุตรข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกค่าธรรมเนียมการเรียนได้

+ บุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีส่วนลดค่าธรรมเนียมการเรียน

+ จัดบริการตรวจสุขภาพฟันและร่างกายประจำปี

+ ประกันอุบัติเหตุตลอด  24  ชั่วโมง

 

icon_starระเบียบการ : อ.1 – อ.3


1.การรับนักเรียน

1.1  รับเฉพาะนักเรียนไป – กลับ

1.2  รับนักเรียน  ชาย – หญิง ตั้งแต่  อายุ 3 – 5 ขวบ

1.3  แบ่งชั้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

-  อายุ 3 ปีขึ้นไป (ในเดือนพฤษภาคม)  ชั้นอนุบาล 1

- อายุ 4 ปีขึ้นไป (ในเดือนพฤษภาคม)  ชั้นอนุบาล 2

- อายุ 5 ปีขึ้นไป (ในเดือนพฤษภาคม)  ชั้นอนุบาล 3

-  หรือพิจารณาตามพัฒนาการของเด็ก

 

icon_star2. การรับสมัคร

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ในวันและเวลาราชการ

 

icon_star3.กำหนดให้มี  2ภาคเรียนต่อปีการศึกษา

ภาคต้น :  กลางเดือนพฤษภาคม ถึง ต้นเดือนตุลาคม

ภาคปลาย : ต้นเดือนพฤศจิกายน ถึง ต้นเดือนมีนาคม

 

4. เวลาเรียน  08.30น. – 15.30 น.

 

icon_star5. วันหยุด

5.1 หยุดประจำสัปดาห์(เสาร์และอาทิตย์)

5.2  หยุดตามวันหยุดราชการ

5.3  หยุดประจำภาค

5.4  หยุดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

 

icon_star6. การจำหน่าย

6.1 เรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน

6.2 ลาออก

6.3 เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง

 

icon_star7. การรายงานประจำภาค

โรงเรียนจะจัดส่งสมุดรายงานประจำตัวให้ผู้ปกครองทราบเป็นประจำทุกภาค โดยผู้ปกครองจะต้องส่งคืนให้ทางโรงเรียน จนกว่าจะจบการศึกษาจากโรงเรียน