ปฐมวัยรากฐานแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ เชื่อมั่นว่าช่วงปฐมวัยเป็นระยะที่สำคัญที่สุดในการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์

 

อัตลักษณ์

ร่าเริง  แจ่มใส  มีวินัย  กล้าแสดงออก

 

เอกลักษณ์

โรงเรียนสะอาด  มีบรรยากาศการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม

7
กุมภาพันธ์
2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ทีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในพระอุปถัมภ์ของ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อตรวจสอบพบว่ามีรายชื่อแล้ว ผู้ปกครองกรุณาติดต่อที่ห้องสำนักงาน ลงชื่อรับทราบข้อมูลยืนยันสิทธิ์เพื่อดำเนินการลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าธรรมเนียมเตรียมความพร้อม และมอบตัวนักเรียน ภายในวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

*** ทั้งนี้หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

(เพิ่มเติม…)

7
ธันวาคม
2559
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

(เพิ่มเติม…)

15
สิงหาคม
2559
ประชาสัมพันธ์เรื่อง ปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียนค่ะ

โลโก้โรงเรียน

เนื่องจากเว็บไซต์ของโรงเรียนมีปัญหาในการเข้าชมรูปภาพกิจกรรมนักเรียน

ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขออนุญาตแก้ไขงานในส่วนนี้และจะเปิดให้ใช้งานตามปกติภายหลัง

ท่านผู้ปกครองสามารถรับชมภาพกิจกรรมของนักเรียนได้ที่ช่องทางอื่น อาทิเช่น Facebook โรงเรียน และป้ายประาสัมพันธ์ในโรงเรียนค่ะ

ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ