ปฐมวัยรากฐานแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ เชื่อมั่นว่าช่วงปฐมวัยเป็นระยะที่สำคัญที่สุดในการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์

 

อัตลักษณ์

ร่าเริง  แจ่มใส  มีวินัย  กล้าแสดงออก

 

เอกลักษณ์

โรงเรียนสะอาด  มีบรรยากาศการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม

3
ธันวาคม
2558
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559

โลโก้โรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในพระอุปถัมภ์ของ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ   เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

———————————————————————

…….กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559……

(เพิ่มเติม…)

9
ตุลาคม
2558
ตารางกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2558

โลโก้โรงเรียน

ตารางกิจกรรม

(เพิ่มเติม…)

1
ตุลาคม
2558
รับทราบผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียน

 

โลโก้โรงเรียน

เรียน ท่านผู้ปกครอง
.
เรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่าน รับทราบผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2558 ที่ครูประจำชั้น ในวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2558
(กรุณาติดต่อนัดหมายวันเวลาเข้าพบครูประจำชั้นล่วงหน้า)
ขอบคุณค่ะ
โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ