ปฐมวัยรากฐานแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ เชื่อมั่นว่าช่วงปฐมวัยเป็นระยะที่สำคัญที่สุดในการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์

 

อัตลักษณ์

ร่าเริง  แจ่มใส  มีวินัย  กล้าแสดงออก

 

เอกลักษณ์

โรงเรียนสะอาด  มีบรรยากาศการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม

1
ตุลาคม
2558
รับทราบผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียน

 

โลโก้โรงเรียน

เรียน ท่านผู้ปกครอง
.
เรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่าน รับทราบผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2558 ที่ครูประจำชั้น ในวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2558
(กรุณาติดต่อนัดหมายวันเวลาเข้าพบครูประจำชั้นล่วงหน้า)
ขอบคุณค่ะ
โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ

15
กันยายน
2558
ตารางกิจกรรมเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2558

โลโก้โรงเรียน

ตารางกิจกรรม

21 – 25 กันยายน 2558     ประเมินความพร้อมนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

25 กันยายน 2558   กิจกรรมอาเซียน ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2558

28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2558   กิจกรรมวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

3 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2558   ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

104869009

20
กรกฎาคม
2558
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

โลโก้โรงเรียน

ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ

จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา  และวันเข้าพรรษา

(เพิ่มเติม…)