ปฐมวัยรากฐานแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ เชื่อมั่นว่าช่วงปฐมวัยเป็นระยะที่สำคัญที่สุดในการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์

 

อัตลักษณ์

ร่าเริง  แจ่มใส  มีวินัย  กล้าแสดงออก

 

เอกลักษณ์

โรงเรียนสะอาด  มีบรรยากาศการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม

19
ธันวาคม
2557
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558

โลโก้โรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558

(เพิ่มเติม…)

29
กรกฎาคม
2557
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 Logo

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในพระอุปถัมภ์ของ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

กิจกรรมร้อยดวงใจถวายแม่แห่งแผ่นดิน

                ด้วยโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯ กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ    ประจำปี2557 ในหัวข้อ “ร้อยดวงใจถวายแม่แห่งแผ่นดิน”  ในวันศุกร์ ที่ 8 สิงหาคม  2557  เวลา 08.00 – 12.00 น. (เพิ่มเติม…)

23
กรกฎาคม
2557
ประชาสัมพันธ์

 Logo

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในพระอุปถัมภ์ของ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

                         เนื่องด้วยขณะนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและเป็นระยะเริ่มต้นของฤดูฝน อากาศมักเย็นและชื้น  ส่งผลให้เด็ก ๆ เจ็บป่วยเป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ง่าย  ดังนั้นโรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้ปกครองสังเกตอาการของลูก  หากพบว่าลูกป่วยมีไข้เป็นหวัดหรือเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่าย  (เพิ่มเติม…)