ปฐมวัยรากฐานแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ เชื่อมั่นว่าช่วงปฐมวัยเป็นระยะที่สำคัญที่สุดในการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์

 

อัตลักษณ์

ร่าเริง  แจ่มใส  มีวินัย  กล้าแสดงออก

 

เอกลักษณ์

โรงเรียนสะอาด  มีบรรยากาศการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม

20
เมษายน
2558
รับภาพถ่ายรับวุฒิบัตรอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2557

…… ประชาสัมพันธ์ …..

…ขอเชิญผู้สั่งจองรูปถ่ายวันมอบวุฒิบัตรอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2557 รับรูปถ่ายได้ที่โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ อาคารสำนักงาน ในวัน เวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2558 เป็นต้นไปค่ะ54010_485382

20
เมษายน
2558
ประชาสัมพันธ์ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่

…..  ประชาสัมพันธ์ค่ะ  …..
.
…ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ เวลา 09.00น. ค่ะ

104869009

17
เมษายน
2558
ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่

…..ประชาสัมพันธ์…..

…ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 – 8 พฤษภาคม 2558 นี้ ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนนักเรียนใหม่ค่ะ

การแต่งกายของนักเรียนเป็นชุดไปรเวท รองเท้าควรเป็นรองเท้าที่น้องสวมใส่สบาย ใส่ง่าย

แนะนำให้ท่านผู้ปกครองเตรียมชุดมาสำรอง 1 ชุดนะคะ แล้วเจอกันวันจันทร์ค่ะ  …

104869009