ปฐมวัยรากฐานแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ เชื่อมั่นว่าช่วงปฐมวัยเป็นระยะที่สำคัญที่สุดในการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์

 

อัตลักษณ์

ร่าเริง  แจ่มใส  มีวินัย  กล้าแสดงออก

 

เอกลักษณ์

โรงเรียนสะอาด  มีบรรยากาศการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม

29
กรกฎาคม
2557
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 Logo

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในพระอุปถัมภ์ของ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

กิจกรรมร้อยดวงใจถวายแม่แห่งแผ่นดิน

                ด้วยโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯ กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ    ประจำปี2557 ในหัวข้อ “ร้อยดวงใจถวายแม่แห่งแผ่นดิน”  ในวันศุกร์ ที่ 8 สิงหาคม  2557  เวลา 08.00 – 12.00 น. (เพิ่มเติม…)

23
กรกฎาคม
2557
ประชาสัมพันธ์

 Logo

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในพระอุปถัมภ์ของ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

                         เนื่องด้วยขณะนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและเป็นระยะเริ่มต้นของฤดูฝน อากาศมักเย็นและชื้น  ส่งผลให้เด็ก ๆ เจ็บป่วยเป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ง่าย  ดังนั้นโรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้ปกครองสังเกตอาการของลูก  หากพบว่าลูกป่วยมีไข้เป็นหวัดหรือเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่าย  (เพิ่มเติม…)

4
กรกฎาคม
2557
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา กิจกรรมตักบาตรร่วมกัน

     โรงเรียนกำหนดจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา(วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557โดยมีกิจกรรมตักบาตรร่วมกัน เวลา 07.30  – 09.00 น.   ณ โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ  และเวลา 09.00 – 11.30 น.ตัวแทนผู้ปกครอง  ครู  และนักเรียนร่วมกันแห่เทียนจำนำพรรษา  ณ  วัดเวฬุวัน  ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานีค่ะ